cz en

Klientská sekce

eKatalog
#

Právní doložky

 

Právní doložka společnosti ALLSAT s.r.o.

Pro společnost ALLSAT s.r.o. je seriózní vyřizování objednávek a případně i reklamací jejích zákazníků nejvyšší prioritou. Stejně velký důraz je kladen i na ochranu jejich osobních údajů.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užívá společnost ALLSAT s.r.o. výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob. Osobní údaje je možno na žádost zákazníka vymazat z databáze.

Zákazník provedením registrace vyslovuje svůj souhlas se zařazením jeho osobních údajů uvedených v registračním formuláři do marketingové databáze společnosti ALLSAT s.r.o., jakož i s tím, aby osobní údaje uvedené v registračním formuláři společnost ALLSAT s.r.o. zpracovávala po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Tyto údaje zákazníka budou společností ALLSAT s.r.o. použity za účelem nabízení obchodu a služeb a pro účely plnění smlouvy, jejímž subjektem je zákazník. Tento souhlas platí do doby jeho písemného odvolání. S údaji bude nakládáno v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. Zákazník se provedením registrace zavazuje bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Osobní údaje zákazníka budou zpřístupněny zaměstnancům společnosti, s čímž zákazník provedením registrace souhlasí.

Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost ALLSAT s.r.o. povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Společnost ALLSAT s.r.o. má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zjistí-li společnost ALLSAT s.r.o., že jí zpracované osobní údaje nejsou s ohledem na stanovený účel přesné, provede bez zbytečného odkladu přiměřená opatření, zejména zpracování blokuje a osobní údaje opraví nebo doplní, jinak osobní údaje zlikviduje.

Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že společnost ALLSAT s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

  • požádat společnost ALLSAT s.r.o. o vysvětlení,
  • požadovat, aby společnost ALLSAT s.r.o. odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li shora uvedená žádost zákazníka shledána oprávněnou, společnost ALLSAT s.r.o. odstraní neprodleně závadný stav.

Nevyhoví-li společnost ALLSAT s.r.o. žádosti zákazníka, má zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Postup podle předchozího ustanovení nevylučuje, aby se zákazník obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů zákazníkovi jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle Občanského zákoníku. Pokud vedle společnosti ALLSAT s.r.o. jako správce zpracovává pro společnost ALLSAT s.r.o. osobní údaje zpracovatel, odpovídají za vzniklou škodu společně a nerozdílně.

Zároveň zákazník provedením registrace, v rámci níž zaškrtne svůj zájem o zasílání novinek, vyslovuje svůj výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti ALLSAT s.r.o.

Copyright

Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti ALLSAT s.r.o. jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.

Odpovědnost

Společnost ALLSAT s.r.o. upozorňuje, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost ALLSAT s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Společnost ALLSAT s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Společnost ALLSAT s.r.o. neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona, pokud to není jinak výslovně uvedeno u konkrétních produktů a služeb. Informace uvedené na webových stránkách společnosti ALLSAT s.r.o. nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od společnosti ALLSAT s.r.o. v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.

 

Právní doložka společnosti ALLSAT r&d s.r.o.

Pro společnost ALLSAT r&d s.r.o. je seriózní vyřizování objednávek a případně i reklamací jejích zákazníků nejvyšší prioritou. Stejně velký důraz je kladen i na ochranu jejich osobních údajů.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užívá společnost ALLSAT r&d s.r.o. výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob. Osobní údaje je možno na žádost zákazníka vymazat z databáze.

Zákazník provedením registrace vyslovuje svůj souhlas se zařazením jeho osobních údajů uvedených v registračním formuláři do marketingové databáze společnosti ALLSAT r&d s.r.o., jakož i s tím, aby osobní údaje uvedené v registračním formuláři společnost ALLSAT r&d s.r.o. zpracovávala po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Tyto údaje zákazníka budou společností ALLSAT r&d s.r.o. použity za účelem nabízení obchodu a služeb a pro účely plnění smlouvy, jejímž subjektem je zákazník. Tento souhlas platí do doby jeho písemného odvolání. S údaji bude nakládáno v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. Zákazník se provedením registrace zavazuje bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Osobní údaje zákazníka budou zpřístupněny zaměstnancům společnosti, s čímž zákazník provedením registrace souhlasí.

Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost ALLSAT r&d s.r.o. povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Společnost ALLSAT r&d s.r.o. má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zjistí-li společnost ALLSAT r&d s.r.o., že jí zpracované osobní údaje nejsou s ohledem na stanovený účel přesné, provede bez zbytečného odkladu přiměřená opatření, zejména zpracování blokuje a osobní údaje opraví nebo doplní, jinak osobní údaje zlikviduje.

Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že společnost ALLSAT r&d s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

  • požádat společnost ALLSAT r&d s.r.o. o vysvětlení,
  • požadovat, aby společnost ALLSAT r&d s.r.o. odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li shora uvedená žádost zákazníka shledána oprávněnou, společnost ALLSAT r&d s.r.o. odstraní neprodleně závadný stav.

Nevyhoví-li společnost ALLSAT r&d s.r.o. žádosti zákazníka, má zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Postup podle předchozího ustanovení nevylučuje, aby se zákazník obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů zákazníkovi jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle Občanského zákoníku. Pokud vedle společnosti ALLSAT r&d s.r.o. jako správce zpracovává pro společnost ALLSAT r&d s.r.o. osobní údaje zpracovatel, odpovídají za vzniklou škodu společně a nerozdílně.

Zároveň zákazník provedením registrace, v rámci níž zaškrtne svůj zájem o zasílání novinek, vyslovuje svůj výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti ALLSAT r&d s.r.o.

Copyright

Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti ALLSAT r&d s.r.o. jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.

Odpovědnost

Společnost ALLSAT r&d s.r.o. upozorňuje, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost ALLSAT r&d s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Společnost ALLSAT r&d s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Společnost ALLSAT r&d s.r.o. neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona, pokud to není jinak výslovně uvedeno u konkrétních produktů a služeb. Informace uvedené na webových stránkách společnosti ALLSAT r&d s.r.o. nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od společnosti ALLSAT r&d s.r.o. v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.

Klientská sekce

eKatalog

12. dubna 2023 proběhne již po deváté pod záštitou společnosti ALLSAT s.r.o. výstava s názvem Prague Security Exhibition. Výstava je zaměřená na prezentaci speciální a zpravodajské techniky.
více2024 design by HIFIVE | © ALLSAT 2024 - právní doložka | GDPR